top of page

New book with an interview with Meta Berghauser Pont

The connections between the built environment, technological development and sustainability - an inspirational book, is a new publication by Boverket with an interview with Meta Berghauser Pont. It can be freely downloaded from this link (content in Swedish):

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/sambanden-mellan-byggd-miljo-teknikutveckling-och-hallbarhet-inspiration/


Boverket har sedan 2017 bjudit in till diskussioner och workshopar, arrangerat föreläsningar och tagit fram kunskapsunderlag för att på olika sätt belysa sambanden mellan teknikutveckling och byggd miljö.

Målet har i första hand varit att ge en introduktion till de möjligheter och risker som den digitala teknikutvecklingen kan innebära för den rumsliga utvecklingen på en övergripande planeringsnivå.

Denna inspirationsskrift lyfter fram viktiga delar av detta arbete och fördjupar samtidigt vissa resonemang genom att lyfta konkreta exempel från olika delar av landet. Dessa exempel visar på hur tekniken kan användas som analysstöd i planeringsprocessen och hjälpa orter att använda sina tillgångar på ett smart sätt.

Mer utvecklade resonemang finns att ta del av i huvudrapporten ”Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet - en introduktion till stöd för översiktlig planering”.

19 views

Recent Posts

See All
bottom of page